25. 2. 2016

Zápis ze 7. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR

ZÁPIS

ze 7. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR, konaného

v úterý 23. února 2016 v Praze v sídle FAČR

Členové KpRF: dle prezenční listiny
Za FAČR: dle prezenční listiny

Program:
1/ Zahájení  (p.Vrzáček)
2/ Aktuální informace FAČR (p.Řepka)
3/ Ekonomické informace (p.Kabelka)
4/ Přestupní řád a legislativně-právní informace (p.Pauly)
5/ Informace z mládežnického fotbalu, Veteránský fotbal, Regions Cup (p.Mestek)
6/ Náměty předsedů KFS a různé 

Ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Jednání se konalo v sídle FAČR a začalo ve 13.00 hodin. V úvodu byl schválen program jednání.

Ad 2)
Pan Řepka zdůraznil prioritní informace, které byly prezentovány na Aktivu předsedů KFS a OFS dne 22. ledna 2016 (přítomní předsedové KFS se aktivu zúčastnili, prezentace byla k dispozici na webu FAČR). 

Pan Řepka uvedl, že klíčovým tématem je v současné době nový Přestupní řád (samostatný bod dnešního jednání).

Další informace :
- Valná hromada FAČR (Brno, pátek 20. května 2016 od 10.00 hodin),
- Ceny Dr. Jíry – 9. května 2016 (Břevnovský klášter),
- Informace ke Stanovám (OFS a KFS po schválení nových Stanov na VH zašlou shválené Stanovy na FAČR, další potřebné náležitosti zajistí FAČR), doporučeno zaslat najednou každý KFS + OFS v jeho působnosti,
- členství k dnešnímu dni cca 150 tis. členů, nutnost informovat kluby o termínu obnovení členství do 28. února 2016!! (stěžejní datum pro rozdělování státní dotace a 80 % členských příspěvků pro kluby),
- nutnost zařadit do IS systému utkání přípravek.

Následovala diskuse přítomných, především k oblasti přípravek a vazby na IS systém, kde není jednotný názor. Utkání přípravek se hrají v jednotlivých krajích různým systémem.

Pan Kabelka byl pověřen informovat dopisem jednotlivé subjekty o této problematice včetně  návaznosti na finanční prostředky pro kluby, vyplývající ze zadání utkání do systému IS.  

Ad 3)
Aktuální ekonomické informace poskytl pan Kabelka :
- na dopoledním jednání VV FAČR schválil vyrovnaný rozpočet FAČR pro rok 2016,
- KpRF doporučuje ponechat základní paušál 150 tis. pro OFS (stejné jako minulý rok), kritéria doúčtování budou řešena po obdržení zprávy Revizní komise FAČR, která se zpracovává,
- FAČR vydá jednoduché sdělení k tématu daňového přiznání pro rozhodčí.

Diskuse :
- k plnění smluv s Public Football (pan Jílek pověřen komisí k jednání s panem Zajíčkem v otázce finančního plnění současných smluv a vývoj pro další období, informaci podat na dalším jednání komise),  
- k Nadačním fondům (zachovat stávající účelovost založených fondů v krajích, zjistit jak bude pokračovat finanční naplnění fondů v následujících letech). 

Ad 4)
Informace poskytl pan Pauly :
- VV FAČR schválil na dnešním dopoledním jednání aktualizovaný věcný záměr Přestupního řádu FAČR a vzal na vědomí paragrafové znění Přestupního řádu,
- materiál předložen k připomínkování (do 31. března 2016), veškeré dokumenty jsou již k dispozici na www.fotbal.cz

Ad 5)
Pan Mestek informoval :
- zahájeno licenční řízení SCM + SpSM 2016/2017,
- měsíc náborů/můj první gól – kladné hodnocení,
- soutěže mládeže – nutné zahájit diskusi na SR 2017/2018 (juniorky, U-19 a U-18),
- školní soutěže – probíhají soutěže fotbalu i futsalu na všech stupních,
- ženský fotbal – věnovat maximální pozornost v souvislosti s ME U-17 v ČR v roce 2017,
- Veteránský fotbal – přihlášeno 12 účastníků – republikové finále 27.5.2016 (Praha – Motorlet),
- Regions Cup – přihlášeno 7 účastníků (3x Čechy, 4 x Morava), republikové finále v červnu 2016 – bude upřesněno.

Ad 6)
Bohatá diskuse k projednávaným tématům.
Úkol pro předsedu komise pana Vrzáčka :
- řešit otázku dofinancování akce „Zelený trávník 2015“ a informovat zainteresované.

Jednání ukončil v 15.30 hodin předseda KpRF pan Vrzáček. Poděkoval za účast i věcnou diskusi přítomných k projednávaným bodům jednání.

Další jednání komise v závěru dubna, případně začátkem května 2016 – termín bude upřesněn. 

Miroslav Vrzáček v.r.
předseda Komise pro regionální fotbal FAČR

Zapsal : Pavel Pech – sekretář komise