24. 11. 2014

Zápis ze 4. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR

Zápis ze 4. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR, konaného ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v sídle FAČR. 

Členové KpRF: dle prezenční listiny 
Za FAČR: dle prezenční listiny 

Program: 
1/ Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání (p. Vrzáček) 
2/ Aktuální informace FAČR (p. Řepka)
3/ Ekonomické informace (p. Kabelka) 
4/ Informační systém FAČR, on-line zápisy o utkání (p. Helcl) 
5/ Legislativně-právní informace (p. Pauly) 
6/ Informace z mládežnického fotbalu (p. Mestek) 
7/ Náměty předsedů KFS a různé 

Ad 1) 
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Jednání začalo ve 14.00 hodin. V úvodu jednání byl schválen upravený program (doplnění bodu 5 – legislativně-právní informace). 
Dále byla provedena kontrola minulého zápisu z jednání : 

Pan Liba informoval o přípravě jednotné koncepce pro výchovu i získávání nových rozhodčích. V současné době se řeší i návaznost na konvenci UEFA, celý koncept se připravuje. Dojde ke sjednocení vzdělávání rozhodčích na všech stupních (dnes není jednotné), bude vypracován licenční řád delegátů (doposud chybí). Finanční podpora proškolení rozhodčích pouze v případě, že budou školit lidé s příslušnou licencí (finanční prostředky budou poskytnuty z konvence UEFA). Snaha provádět pravidelná školení rozhodčích na všech stupních, vytvoření celorepublikových náborových akcí. 

Soutěže mládeže – průběžně se řeší, bližší informace – bod 6 dnešního zápisu. 

Ad 2) 
Pan Řepka informoval o : 
- usneseních VV FAČR, 
- aktualitách z FAČR, 
- oblasti členství (již 308.240 členů k 20.11.2014). 

Valná hromada FAČR proběhne dne 6.6.2015 od 10.00 hodin v Brně (Výstaviště), 
valné hromady OFS v termínech 1.1. – 15.2.2015, 
valné hromady KFS v termínech 16.2. – 31.3.2015. 
Současný VV FAČR doporučuje 16. ŘVH schválit pro rok 2015 stejné zásady pro určení výše, struktury a způsobu použití členských příspěvků jako v roce 2014 s tím, že VH OFS mají možnost svým usnesením změnit klíč k rozdělování vypočítaného podílu z dotace. O tomto rozhodnutí musí OFS informovat FAČR nejpozději do 28.2.2015. 

Podrobná prezentace tvoří přílohu zápisu. 


Ad 3) 
Pan Kabelka se zaměřil na : 
- výsledky kontrol státních dotací (bez výrazných nedostatků), 
- čerpání dotací 2014, 
- dotace 2015. 
Další ekonomické informace v prezentaci pana Řepky. 

Ad 4/ 
Pan Helcl informoval o informačním systémů FAČR – nové systémy, připravované moduly, on-line zápisy o utkání, on-line registrace hráčů. 

Podrobná prezentace tvoří přílohu zápisu. 

Ad 5/ 
V souvislosti s připravovanou změnou informačního systému ve FAČR je nezbytná revize stávajících předpisů FAČR. Cílem legislativně-právního oddělení jsou změny a novelizace předpisů a metodických pokynů ze současných cca 30ti na cca 10. V současné době se již na změnách pracuje, vytvořeny pracovní skupiny, spolupráce s odborníky. 

Ad 6/ 
Pan Mestek informoval o úseku mládežnického fotbalu. 
Realizované i připravované projekty : 
- měsíc náborů, můj 1. gól, nadační fondy mládeže KFS, školní fotbal, minihřiště, 
- měsíc náborů /uskutečněno 73 akcí, nárůst 9.100 nových členů mládežnických kategorii, objednáno 4.300 balíčků PUMA ročníku narození 2007, 
- nastavení žákovských a dorosteneckých soutěží (seminář SCM a SpSM – Nymburk 24.-25.11.2014, aktualizace Pravidel středisek), 
- akademie – probíhá proces nastavení parametrů, 
- střídavé starty, volný pohyb dětí do U-10 – diskuse během SR 14/15, 
- Galavečer Grassroots fotbalu – 11.1.2015. 
Písemné podklady obdrželi přítomni na jednání. 

Ad 7/ 
Pan Hrubčík, předseda KFS Zlín, představil realizovaný projekt „bezpečná branka“ ve zlínském KFS. Zdařilá akce – 1 branka z prostředků krajského úřadu + 1 branka z prostředků klubů. Pokračování i v roce 2015 – bližší info na stránkách KFS Zlín. 

Věcná konkrétní diskuse jednotlivých předsedů KFS k projektu on-line zápisy z utkání – půjde o revoluční krok, vyslovena podpora projektu (materiál bude předložen na jednání VV FAČR dne 8. prosince 2014). Pan Řepka seznámil s termíny jednotlivých kroků projektu, další podrobnosti budou zveřejněny po projednání ve VV FAČR. 

Sety pro mládežnický fotbal na KFS – distribuce do konce roku 2014. 

Aktiv Nymburk – předpoklad první polovina ledna 2015. 

Diskuse k otázce hřišť s umělým povrchem – končí atestace, v některých krajích problém se získaním finančních prostředků na opravy potřebné k prodloužení atestací. 

Jednání ukončil v 17.00 hodin předseda KpRF pan Vrzáček. 

Miroslav Vrzáček v.r. 
předseda Komise pro regionální fotbal FAČR 

Zapsal : Pave Pech – sekretář komise 

Přílohy : prezentace – pan Řepka, pan Helcl: 

Dokument

22. 7. 2015

Prezentace IT 28.11.2014

Dokument

22. 7. 2015

Prezentace GS 28.11.2014