12. 12. 2013

Zápis z 2. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR

Zápis z 2. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR, konaného v úterý 3. prosince 2013 v Praze v sídle FAČR 

Členové KpRF: dle prezenční listiny 
Za FAČR: dle prezenční listiny 

Program: 
1/ Zahájení (p. Vrzáček) 
2/ Aktuální informace FAČR (p. Řepka) 
3/ Ekonomické informace (p. Kabelka) 
4/ Informace IT (pan Helcl) 
5/ Informace z mládežnického fotbalu (p. Mestek) 
6/ Legislativa FAČR (p. Doležal) 
7/ Informace koordinátora FAČR pro veřejnou a státní správu (p. Bursa) 
8/ Náměty předsedů KFS, různé. 

Ad 1) 
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Informoval o vyřazení bodu – Hodnocení projektu „Regionální fotbal live“ z programu jednání (pan Zajíček omluven pro nemoc). Upravený program jednání byl schválen. Jednání začalo ve 13.00 hodin. 

Ad 2) 
Pan Řepka formou prezentace informoval přítomné o současném dění ve fotbalovém hnutí se zaměřením : 
- aktuální informace z jednání VV FAČR – valná hromada FAČR (Praha 7.6.2014), aktiv předsedů KFS a OFS (Nymburk 21.-22.2.2014), 
- členství FAČR (k 3.12.2013 celkem 291.486 členů – nárůst od 31.3.2013 o cca 30 tis. členů, 
- navýšení paušálů rozhodčím v okresních a krajských soutěžích s platností od 1.7.2014, 
- personální audit, 
- dostavba sídla FAČR. 
Elektronická prezentace v příloze zápisu (soubor Regionální komise Praha 3.12.2013). 

Ad 3) 
Pan Kabelka poskytl ekonomické informace se zaměřením na státní dotace MŠMT, zejména program IV a V a jejich rozdělení do všech oblastí a úrovní fotbalu. 
Elektronická prezentace v příloze zápisu (soubor Regionální komise Praha 3.12.2013). 

Ad 4) 
Pan Helcl informoval o projektu „Informační systém FAČR“ v členění : 
- vznik nového portálu – is.fotbal.cz, 
- elektronické členství FAČR, 
- veřejná část databáze registrace hráčů a klubů, 
- elektronická registrace hráčů, 
- nová koncepce www.fotbal.cz 
Elektronická prezentace v příloze zápisu (soubor Regionální komise Praha 3.12.2013). 

Ad 5) 
Pan Mestek podrobně informoval o činnosti Grassroots oddělení a činnosti Komise mládeže FAČR : 
- revize kvality soutěží mládeže, 
- transparentnost SCM, SpSM, akademie a finanční zajištění, 
- optimalizace činnosti PTM, 
- výstupy z porady v Nymburku z 21.-22.11.2013, 
- Regions’Cup 2014/2015 – přihlášky KFS do 30.1.2014, 
- Galavečer Grassrots (Praha 5.1.2014), 
- minihřiště, 
- týden náborů. 
Elektronická prezentace v příloze zápisu (soubor prezentace O. Mestek). 

Ad 6) 
Pan Doležal se ve svém vystoupení zaměřil na materiál „Hlavní dopady nového občanského zákoníku v podmínkách FAČR“, který zpracovalo LPO FAČR a tento pracovní materiál byl v listopadu zaslán na všechny KFS. 
Z informací pana Doležala vyplynulo, že LPO bude postupně fotbalové subjekty informovat o konkrétních postupech FAČR v této oblasti. 

Ad 7) 
Pan Bursa, koordinátor FAČR pro státní a veřejnou správu, informoval o pomoci jednotlivým krajským a okresním fotbalovým svazům při spolupráci se státní správou, krajskými a městskými úřady v jednotlivých regionech. Většinu KFS již pan Bursa navštívil. 
Elektronická prezentace v příloze zápisu (soubor prezentace Z. Bursa). 

Ad 8) 
V diskusi vystoupila většina přítomných předsedů KFS i zaměstnanců FAČR, kteří odpovídali na přednesené dotazy. 

Pan Liba opětovně nastínil výhrady ke způsobu rozdělování dotací programu V – organizace sportu (důvod – náklady v tomto programu nejsou v jednotlivých KFS a OFS stejné, paušální částka není spravedlivá). 

Po výměně zkušeností z jednotlivých krajů na úseku rozhodčích, přijala KpRF usnesení : 
KpRF pověřuje pana Miloslava Libu zahájit jednání s předsedkyní Komise rozhodčích FAČR paní Damkovou s cílem připravit jednotnou koncepci pro výchovu a získávání nových rozhodčích pro nižší stupně fotbalových soutěží (na OFS i KFS se začíná projevovat výrazný nedostatek rozhodčích). Informaci o jednání předloží pan Liba na jarním jednání KpRF. Výstupy z jednání následně projednat ve VV FAČR. 

Jednání ukončil v 16.00 hodin předseda KpRF pan Miroslav Vrzáček. Všem přítomným popřál klidné, spokojené vánoce a pracovní i osobní úspěchy v nadcházejícím roce. 

Miroslav Vrzáček v.r. 
předseda Komise pro regionální fotbal FAČR

Zapsal : Pavel Pech – sekretář komise

 

Prezentace naleznete v příloze článku.


Dokument

22. 7. 2015

Prezentace Z. Bursa.pdf

Dokument

22. 7. 2015

Prezentace RK Praha 3.12.13.pdf

Dokument

22. 7. 2015

Prezentace O. Mestek.pdf