12. 10. 2017

Zápis z 12. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR (10. 10. 2017)

Ve úterý 10. října 2017 jednala v Praze v sídle FAČR Komise pro regionální fotbal FAČR. Zápis z 12. jednání nabízíme zde.

Program

1/         Zahájení  (p.Vrzáček)

2/         Aktuální informace FAČR (p. Řepka)

3/         Změny ve školení trenérských licencí – C, UEFA Grassroots a UEFA B (p.Prokeš)

4/         Ekonomické informace (p.Kabelka)

5/         Informace z úseku neprofesionálního fotbalu (p. Mestek)

6/         Náměty předsedů KFS a různé

7/         Závěr (p.Vrzáček)

Ad 1)

Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Jednání bylo zahájeno ve 13.30 hodin. V úvodu byl schválen program jednání. 

Ad 2)

Aktuální informace FAČR – přednesl pan Řepka :

Informace z jednání VV FAČR, které předcházelo jednání KpRF (kvalifikace na MS 2018 hodnocena z pohledu reprezentace ČR A jako neúspěšná), trenér dále pokračuje dle platné smlouvy s cílem

a) zvítězit ve skupině B Ligy národů,

b) postoupit z kvalifikace ME 2020 na závěrečný turnaj.

- VV schválil předložené materiály na mimořádnou VH FAČR a uložil seznámit fotbalové hnutí s těmito materiály.

- Počet členů stabilizován, obdobný počet jako v roce 2016 (329.278 členů k 10.10.2017).  

- Informace k Programu IV. a V. – k programu IV. otevřený dopis, požadavek klubů cca 180 mil Kč, v současném znění    Program IV. pro kluby nedostupný.                     

- Program V. – FAČR obdržel krácené dotace (360 mil. Kč). 

Ad 3)

Pan Prokeš informoval o připravovaných změnách ve školení trenérských licencí C, UEFA Grassroots a UEFA B. Přítomní dále obdrželi písemný materiál o zmapování současného systému školení v jednotlivých krajích včetně současných nákladů na tato školení.

Základním cílem je sjednocení metodiky a úrovně školení v jednotlivých krajích a OFS, vychování kvalitních trenérů, kteří dále dokáží vychovat kvalitní hráče již od nejmladších kategorií.

Ve čtvrtek 12.10.2017 proběhne schůzka s GTM jednotlivých krajů za účelem upřesnění připravovaného projektu.  

Na závěr byly zodpovězeny dotazy přítomných předsedů KFS.   

Ad 4)

Ekonomické informace – přednesl pan L. Kabelka :

- Probíhá finanční podpora prostřednictvím IS, doposud nepožádalo cca 600 klubů, v případě nepožádání do pátku budou tyto prostředky rozděleny příslušným OFS.

- Středa 11.10.2017 Olomouc, čtvrtek 12.10.2017 Praha – aktivy zástupců KFS a OFS  k vyúčtování dotací přes IS. Zde budou poskytnuty podrobné informace k vyúčtování včetně termínů.

- Program IV.: doporučeno dále jednat, ve středu schůzka v senátu, za FAČR doporučena účast pana Kabelky.

Ad 5)

Pan O. Mestek předložil písemné informace, které dále komentoval :

- Realizována úsporná opatření, opětovné spuštění některých projektů v roce 2018.

- V září proběhly měsíce náborů.

- Příprava podkladů na seminář SCM + SpSM (Nymburk 27.-28.11.2017).

- Podpora ženského a školského fotbalu.

- Regions Cup – přihlášen další ročník 2018/2019.

- Soutěže mládeže – zahájení nové soutěžní struktury žáků a dorostu 2017/2018.

Ad 6), Ad 7) 

Věcná diskuse proběhla již při projednávání jednotlivých bodů programu a na dotazy odpověděl generální sekretář FAČR pan Řepka a další přítomní zaměstnanci FAČR (pan Kabelka, pan Mestek, pan Prokeš). 

V závěru jednání předseda KpRF pan Vrzáček vyzval přítomné předsedy KFS k jednotnosti při projednávání jednotlivých bodů programu Mimořádné valné hromady. 

Následně bylo jednání v 15:15 hodin ukončeno.