6. 9. 2013

Zápis z 1. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR

Zápis z 1. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR, konaného v úterý 3. září 2013 v Praze v sídle FAČR 

Členové KpRF: dle prezenční listiny 
Za FAČR: dle prezenční listiny 
Hosté: zástupci Public Football a mediální skupiny Mafra 

Program: 
1) Zahájení (p. Vrzáček) 
2) Projekt „Fotbal live“ (p. Zajíček) 
3) Aktuální informace FAČR (p. Řepka) 
4) Ekonomické informace (p. Řepka) 
5) Informace sportovně-technického ředitele, mládežnický fotbal (p. Fitzel) 
6) Vize FAČR v otázkách IT (p. Helcl) 
7) Legislativně-právní informace (p. Doležal) 
8) Zelený trávník a minihřiště 2013 (p. Řepka) 
9) Paušály fotbalových rozhodčích – návrh okresy a kraje 
10) Různé 

Ad 1) 
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF Miroslav Vrzáček. Přítomní schválili doplnění programu o bod – realizace projektu „Fotbal live“. 

Ad 2) 
Pan Zajíček z Public Football a zástupci medální skupiny MAFRA představili současný stav realizace projektu a jeho další mediální prezentaci. V současné době projekt realizován v 11 krajích (v projektu zatím nezapojeni KFS Vysočina, Olomoucký KFS a Moravskoslezský KFS). V současné době probíhá spolupráce s mediální skupinou MAFRA s cílem seznámit širší veřejnost s tímto projektem a zvyšovat sledovanost. 

Ad 3, 4) 
Rudolf Řepka formou prezentace seznámil přítomné s aktuálním děním ve fotbalovém hnutí včetně ekonomických informací a dále poskytl informace z jednání VV FAČR, které předcházelo jednání Komise pro regionální fotbal: 
- povodně – zatím řešena skupina B z příspěvku UEFA – přítomní obdrželi písemný materiál, skupiny A a C budou řešeny později, 
- záměr FAČR ucházet se o jedno pořadatelské místo pro EURO 2020, 
- informace o dostavbě sídla FAČR (předpoklad ukončení v lednu 2015) 
- týden náboru mladých fotbalistů od 9. do 13. 9. 2013 
- členství – ke dni jednání komise téměř 281 tisíc členů, 
- schválena změna směrnice – možnost elektronického členství, 
- způsob dělení členských příspěvků. Elektronická prezentace Rudolfa Řepky v příloze zápisu. 

Ad 5) 
Dušan Fitzel informoval o mládežnickém fotbalu. Dále seznámil s výměnou trenérů mládežnických reprezentací. Apeloval na přítomné zvýšit propagaci projektu „Létající trenéři“ v jednotlivých krajích. 
Dále informoval o možnosti sehrát přátelská utkání mládežnických reprezentací v různých krajích, nutnost požádat s dostatečným časovým předstihem. 

Ad 6) 
Pan Helcl poskytl informace z oddělení IT: 
- realizované projekty za poslední 2 roky (předělání systému registrací, projekt členství včetně návaznosti na rozdělování finančních prostředků – v současné době se spouští projekt elektronického členství 
- příprava nového webu FAČR 
Cílem všech projektů je zjednodušení a zrychlení procesů 
Elektronická prezentace Jiřího Helcla v příloze zápisu 

Ad 7) 
Legislativně- právní informace poskytl JUDr. Petr Doležal 
V diskusi řešeny otázky názvů klubů v souvislosti s registracemi, dodržování fotbalových směrnic (apelovat na kluby v otázkách znalosti fotbalových předpisů a především jejich dodržování) 
Na návrh Rostislava Votíka bude pro registrační místa v krajích umožněn přístup do systému ve dnech pondělí až pátek od 8 hodin do 20 hodin 

Ad 8) 
Informace poskytl Rudolf Řepka: 
- Zelený trávník 2013 – VV FAČR schválil rozdělení prostředků na jednotlivé kraje a kluby (rozdělení předloženo členům komise v písemné formě) 
- Minihřiště 2013 – v současné době v řešení 

Ad 9) 
Informace předložil zpracovatel návrhu Vlastimír Hrubčík (materiál byl v elektronickém zpracování předložen členům komise v průběhu měsíce srpna) 
Z diskuse všech přítomných zástupců krajských KFS vyplynuly tyto závěry: 
- dopracovat zvýšení paušálů i v mládežnických kategoriích (Vlastimír Hrubčík) 
- dopracovaný návrh předat všem členům komise (Pavel Pech) 
- připravit návrh pro jednání VV FAČR v listopadu 2013 (Vlastimír Hrubčík, Miroslav Vrzáček) 
- v případě schválení realizovat od jarní části soutěží 2013/2014 

Ad 10) 
Miroslav Liba – zamyslet se nad způsobem rozdělování dotací v programu V – organizace sportu 
(náklady v tomto programu nejsou především v jednotlivých OFS stejné) 
Vlastimír Hrubčík – informace o soutěžích žen ve Zlínském KFS 
Pavel Blaha – na dalším jednání se zabývat Region´s Cupem, který má být v roce 2014 
Jan Jílek – informace o Nadačním fondu na podporu fotbalové mládeže (podklady byly zaslány panem Jílkem všech předsedům KFS)