12. 4. 2017

Výzva členům FAČR k podání připomínek k návrhu Stanov FAČR

Výzva členům FAČR k podání připomínek k návrhu Stanov FAČR . Termín pro podání připomínek: 24. 4. 2017

Současná podoba Stanov FAČR pochází z roku 2015, kdy došlo k jejich rasantní obměně, a to především z důvodu změny právní úpravy, na níž bylo nutné reagovat. Současnou podobu Stanov FAČR pak doprovázela dílčí novelizace na řádném zasedání valné hromady FAČR v roce 2016, která reagovala zejména na projekt osamostatnění ligy. Změna stanov, jakožto pravidelný bod valných hromad, není ničím neobvyklým, právě naopak. Nejdůležitější předpis právnické osoby musí promptně reagovat na potřeby jeho členů a není sporu o tom, že během celého roku se vždy nějaké nové potřeby najdou. Povinnost schválit znění stanov spolku nejvyšším orgánem spolku, tedy v našem případě valnou hromadou, přináší nevyhnutelný krok, totiž schválení změn i v letošním roce.

Ta nejzásadnější potřeba, která se v současné chvíli projevuje, spočívá ve zhodnocení dosavadní efektivnosti orgánů rozhodujících spornou agendu, tj. senátů složených ze Sboru rozhodců, které rozhodují spory v prvém stupni, a Arbitrážní komise, jakožto orgánu odvolacího. Částečnou změnu ve způsobu rozhodování zaznamenal Sbor rozhodců již minulý rok, když byl zaveden institut jednoho rozhodce, přičemž po jednom roce jeho existence nelze než konstatovat, že šlo o rozhodnutí správné, neboť snížení míry jakéhosi „puritánství“ zmírnilo časovou náročnost rozhodovacího procesu. A je to právě krátká časová náročnost, která je, resp. má být, esenciálním znakem rozhodčího řízení.

Bohužel stejně již nelze hodnotit rozhodovací praxi odvolacího orgánu, Arbitrážní komise. Důvodem jistě není liknavý přístup jednotlivých arbitrů nebo snad jakýkoliv náznak neprofesionality, právě naopak. S odstupem několikaleté praxe se ukazuje, že časová náročnost případů odvolání vyžaduje vyšší míru flexibility rozhodce, než jakou může poskytnout orgán o sedmi právně vzdělaných osobách. Ostatně na tuto skutečnost upozorňují a po změně volají někteří zástupci zájmových skupin již i oficiální, resp. mediální cestou. Avšak není to jenom časová náročnost, která sekretariát FAČR vede k úvahám nad další existencí tohoto orgánu. Je tomu i skutečnost mezinárodního charakteru vyplývající z mezinárodního projektu Social Dialogue, resp. z mezinárodních předpisů FIFA, na jejichž základě mají být orgány rozhodující spornou agendu tvořeny paritním zastoupením klubů a hráčů. Je nesporné, že dodržení druhého požadavku je v rámci současného nastavení postupů volby členů Arbitrážní komise úkolem prakticky nerealizovatelným.

Zejména s ohledem na shora uvedené skutečnosti se proto sekretariát FAČR rozhodl přistoupit k pochopitelné změně, která by měla vytčené problémy vymýtit. Tato změna bude spočívat ve zrušení Arbitrážní komise a nahrazení její působnosti dvoustupňovým řízením před Sborem rozhodců, kdy v prvém stupni bude rozhodovat rozhodce jeden, resp. tři, v odvolacím řízení pak rozhodců pět. Tím bude jednak snížen počet rozhodujících osob v odvolacím řízení (ze 7 na 5), jednak snížena administrativní a časová náročnost rozhodování sporů, a v neposlední řadě tím bude docíleno i kýženého výsledku v rámci parity zastoupení, neboť je to právě Sbor rozhodců, který je tvořen z osob navržených jak ze strany hráčů, tak ze strany klubů.

Neméně důležitou navrhovanou změnou vyplývá ve zhodnocení téměř dvouletého období, kdy z dikce Stanov FAČR zmizela povinnost zprostředkovatelů (původně agenti) být členem FAČR. V rámci nutné sebereflexe se ukazuje, že vyhovění tomuto požadavku se ukazuje jako nevhodné a neefektivní. Zprostředkovatelé, jakož i vztahy, které zprostředkovatelé navazují, jsou a budou součástí problematiky uvnitř hnutí a je proto nutné k nim takto přistupovat. Právě z toho důvodu je v rámci novelizace rovněž kalkulováno i s novým členem se zvláštními právy a povinnostmi registrovaného zprostředkovatele.

Návrh stanov pak obsahuje ještě několikero dílčích úprav spočívajících stylistických úpravách, popř. bližší identifikaci některých subjektů, se kterými FAČR spolupracuje.

Stanovy 2017 - k podání připomínek