10. 4. 2015

USNESENÍ AK FAČR upravující pravidla pro určení výše náhrady nákladů v řízeních, kdy je účastník zastoupen advokátem.

U S N E S E NÍ 
Arbitrážní komise Fotbalové asociace České republikyArbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky ve složení Mgr. Ing. Petr Konečný, předseda, Mgr. Ondřej Lněnička, místopředseda, Mgr. Zuzana Ondřejová, člen, Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, člen, Mgr. Jan Rada, člen, JUDr. Jaroslav Tkadlec, člen a Mgr. Jiří Kňáva, rozhodla v otázce 

„určení výše náhrady nákladů v řízeních, kdy je účastník řízení 
zastoupen advokátem“


t a k t o1. Účastníku řízení zastoupenému advokátem se bude přiznávat náhrada za řízení v každém stupni v rozsahu 5% z uplatněné částky, nejméně však 3.000,-Kč a nejvýše 30.000,-Kč, a to při plném úspěchu ve věci; v případě úspěchu částečného se náhrada nákladů krátí, a to poměrně, stejně jako v občanském soudním řízení. 

2. Ve věcech mimořádně složitých a/nebo časově náročných, zejména je-li potřeba užít cizích jazyků či provádět rozsáhlé dokazování, může být náhrada dle odst. 1. tohoto rozhodnutí přiměřeně zvýšena. O D Ů V O D N Ě NÍPokud jde o výši náhrady nákladů řízení, tak k nim se ze strany Arbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky konstatuje, že pro určení jejich výše, jde-li o náhradu nákladů řízení v případě, kdy účastník řízení je zastupován advokátem, nejsou v rámci Fotbalové asociace České republiky přesně dána pravidla, a to žádným z vnitřních předpisů Fotbalové asociace České republiky, který by byl vydán k tomu příslušným orgánem v souladu se Stanovami Fotbalové asociace České republiky, natož pak Stanovami Fotbalové asociace České republiky samotnými. 

Bez dalšího zde není místa pro aplikaci obecně závazných právních předpisů, např. zákona č. 177/1996 Sb., odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a je jen věcí spolkové samosprávy, jak si danou záležitost upraví. 
Z důvodů výše uvedených proto Arbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky, jakožto nezávislý orgán s nejvyšší rozhodovací pravomocí ve věcech arbitrážních, konstatuje, že tímto usnesením stanoví shora uvedená (obecná) pravidla, která vyplývají ze samosprávné (od státu oddělené) vnitřní samoregulace spolků, mezi které patří i Fotbalová asociace České republiky. 

Přijímané pravidlo je pravidlem obecným, které stejným způsobem upravuje postavení všech účastníků (členů Fotbalové asociace České republiky), čímž je zajišťováno jejich rovné postavení a stejný rozsah a obsah práv, resp. povinností, jsou-li tato uplatňována (bráněna) před orgány Fotbalové asociace České republiky. 

Arbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky konečně stanovila, že tato pravidla (daná tímto usnesením) budou z její strany aplikována jak pro řízení v prvém stupni (před jednotlivými senáty Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky), tak i pro řízení odvolací (před Arbitrážní komisí Fotbalové asociace České republiky samou), a to ve všech případech, kdy bude určována výše náhrady nákladů za zastoupení účastníka (arbitrážního) řízení advokátem. 

Vyhlášeno v Praze dne 10. 4. 2014 


Mgr. Petr Konečný, předseda Arbitrážní komise Fotbalové asociace České republiky
v.r.