13. 1. 2018

Stadion Přátelství - využití pro veřejnost

Stadion je pro veřejnost do odvolání zcela uzavřen. Děkujeme za pochopení! 

 

Sportování na tomto sportovišti je možné pouze při striktním dodržení vládních nařízení, zejména pak USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf


Návštěvní řád stadionu Přátelství

čl. 1

Obecná část

1)   Majitelem a provozovatelem stadionu Přátelství (Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov) je Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“).

2)      Prostory stadionu Přátelství jsou určeny k provozování sportovních aktivit, zejména pak k fotbalu a atletice.

3)      Pro účely tohoto řádu se prostory stadionu Přátelství rozumí travnaté fotbalové hřiště a tartanová atletická dráha, přičemž atletickou dráhou se rozumí též pískové doskočiště, doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči a dále také vyznačený zpevněný kruh pro hod kladivem či diskem.

4)      Návštěvníkem se rozumí ten, kdo vstoupí do areálu stadionu Přátelství, a to za účelem využití prostor vymezených v tomto řádu.

 
čl. 2

Podmínky pro využívání prostor

1)      Využívání prostor, jakož i vstup do prostor stadionu Přátelství, je pro veřejnost umožněn v hodinách, které FAČR uveřejní na stránkách www.fotbal.cz. Prostory lze využívat zásadně k účelu, kterému ze své podstaty slouží a současně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

2)      V případě poškození vybavení je návštěvník povinen tuto skutečnost oznámit na recepci v hlavní budově FAČR. Zjistí-li návštěvník při příchodu na sportoviště jakékoliv vady či poškození, je povinen tuto skutečnost oznámit ještě před započnutím užívání sportoviště správci, nebo na recepci v hlavní budově Fotbalové asociace České republiky.

3)      Osoby mladší 15 let mohou prostory využívat výhradně s doprovodem rodičů, či jiné zletilé a plně svéprávné osoby. Vstup a využívání prostor stadionu Přátelství uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

4)      Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a neručí za odložené věci. Před vstupem do areálu sportoviště je nutné se s tímto návštěvním řádem seznámit.

5)      Vstup do areálu stadionu Přátelství je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.  

6)      V celém areálu stadionu Přátelství platí zákaz:

  1. Kouření;
  2. Konzumace alkoholu a jiných omamných látek;
  3. Konzumace jídla;
  4. Manipulace s otevřeným ohněm;
  5. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše;
  6. Vstup se psy a jinými zvířaty;
  7. Jízdy na kole, kolečkových bruslích, motorovým vozidlem nebo s dětským kočárkem;
  8. Přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa;

 a dalších aktivit potažmo činností, které odporují účelu prostor stadionu Přátelství, jakož i dobrým mravům.

 7)      Travnaté hřiště lze využívat výhradně v obuvi určené k hraní fotbalu na travnatých površích. Travnaté hřiště slouží pro fotbalové tréninky, zápasy a přidružené atletické disciplíny, přičemž k jinému účelu ho lze využít pouze se souhlasem provozovatele. Je zakázáno vpichování předmětů do travnaté plochy či jiné činnosti, které by vedly k rozrušení travnatého povrchu. Během sečení, hnojení a zavlažování je vstup na plochu zakázán. Travnatou plochu je třeba využívat rovnoměrně tj. nezatěžovat jen určitý segment hřiště.

 8)      Atletický ovál je určen pro běhy a jejich trénink. Míčové hry jsou na atletickém oválu zakázány. Umělý povrch (tartan) musí být využíván pouze pro sportovní účely a uživatelé povrchu musí používat vhodnou obuv (sportovní obuv s nebarvící podrážkou, tretry), přičemž vstup v znečištěné obuvi je zakázán. Využívání první dráhy je povoleno pouze během tréninků a závodů, nikoliv pro potřeby vyklusávání a rozcvičování. Po ukončení sportovní aktivity je nutné uvést dráhu, sektory i náčiní do původního stavu. Rovněž je zakázáno vyrývat do povrchu atletické dráhy jakékoliv značky či jinak narušovat povrch dráhy.

9)    Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného provozu na atletickém oválu a travnatém hřišti.

10)  Pískové doskočiště je třeba udržovat v čistotě. Zakazuje se vynášení písku z doskočiště na ostatní plochy sportoviště.

11)  V sektoru pro vrh koulí/diskem je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat bezpečnou vzdálenost od dopadiště vrhaných koulí/disků. Je zakázáno vrhat kouli/disk mimo vymezený prostor.

12)  V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště a také při nutných opravách či údržbě, je FAČR oprávněn provoz sportoviště přerušit.

13)  V případě porušení jedné či více podmínek uvedených výše, má FAČR právo návštěvníka z areálu stadionu Přátelství vykázat.

 

čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1)      Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

 Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.