13. 11. 2020

Spor mezi Spartou a Martinem Haškem spěje do odvolacího řízení

Ke dni 13. 11. 2020 lze potvrdit, že oba účastníci řízení ve věci navrhovatel AC Sparta Praha fotbal, a. s., proti odpůrci Martinu Haškovi, využili ve stanovené lhůtě svého práva dle ustanovení § 62 odst. 1 Procesního řádu FAČR na podání opravného prostředku proti rozhodnutí rozhodujícího orgánu.

K průběhu odvolacího řízení lze toliko konstatovat, že na odvolací řízení se přiměřeně použijí ustanovení Procesního řádu FAČR upravující rozhodčí řízení v prvním stupni, pokud z Procesního řádu FAČR nevyplývá něco jiného nebo nevylučuje-li to povaha věci.

O odvolání bude rozhodovat nově ustanovený odvolací rozhodčí senát složený z pěti rozhodců, kteří se v dané věci nezúčastnili řízení v první stupni, přičemž každý z účastníků řízení jmenuje dva členy odvolacího rozhodčího senátu a ti pak společně zvolí ze seznamu rozhodců předsedu odvolacího rozhodčího senátu.

Odvolací řízení bude vedeno tak, aby mohlo být v souladu s ustanovením § 62 odst. odst. 4 Procesního řádu FAČR pravomocně skončeno ve lhůtě 9 měsíců ode dne zahájení rozhodčího řízení.