13. 3. 2018

Přehled změn Souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR 6. 3. 2018

Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 6. března 2018 byly přijaty novelizace některých předpisů FAČR. Změny se dotkly Soutěžního řádu, Přestupního řádu a Disciplinárního řádu, a to s účinností od 7. 3. 2018.

  1. Soutěžní řád

Došlo k výslovnému zakotvení povinnosti domácího týmu při utkání ČFL, MSFL a divize spočívající ve výslovné povinnosti zajistit on-line vysílání, přičemž je důležité poukázat na provázanost tohoto ustanovení s novelizací Disciplinárního řádu (sub 2.). 

Byl tak doplněn nový § 39 odst. 3 Soutěžního řádu, který zní:

Organizátor utkání je povinen zajistit on-line vysílání utkání:

a) jde-li o utkání kategorie mužů, a

b) jde o utkání:

               i.České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy, nebo

               ii. divize,

přičemž bližší práva a povinnosti organizátora utkání ve vztahu k povinnosti podle tohoto odstavce stanoví rozpis soutěže. 

2. Disciplinární řád

Právě v návaznosti na zakotvení povinnosti zajistit on-line vysílání (viz výše) do Soutěžního řádu bylo nutné rovněž specifikovat disciplinární důsledky v případě porušení této povinnosti (nově § 69 odst. 4 Disciplinárního řádu). Při té příležitost byl dosavadní § 69 odst. 2 rozdělen na dvě zvláštní ustanovení (nově § 69 odst. 2 a 3 Disciplinárního řádu), neboť tam obsažené skutkové podstaty je vhodné od sebe odlišit co do možného udělení disciplinárních trestů a jejich výše. 

Celý § 69 Disciplinárního řádu tak nově zní:

  1. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že:

a)odmítne v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a současně neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů,

b) odehraje soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil řídící orgán soutěže,

c) neumožní sehrát soutěžní utkání, protože jako organizátor utkání nepřipravil bez oprávněného důvodu hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo jí nevyznačil podle pravidel fotbalu anebo nepřipravil osvětlení, ačkoli bylo stanoveno, že se utkání sehraje za umělého osvětlení,

d) dojde k předčasnému ukončení soutěžního utkání v důsledku inzultace rozhodčího příslušníkem jeho družstva nebo

e) umožní neoprávněné nastoupení hráče,

bude potrestán kontumací utkání nebo peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč.

      2. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že umožní nastoupení hráče v rozporu s § 34 odst. 2 až 5 Soutěžního řádu bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč.

     3.Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že odhlásí družstvo ze soutěže bude potrestán vyloučením družstva ze soutěže nebo peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč.

     4. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že nezajistí on-line vysílání utkání podle § 39 odst. 3 Soutěžního řádu, bude potrestán důtkou, peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč nebo vyloučením družstva ze soutěže.

 3. Přestupní řád

Věcně nedošlo k žádné změně, bylo pouze přistoupeno k precizaci úpravy týkající se výpočtu výše tréninkových kompenzací, aby byl postaven najisto. 

§ 15 odst. 5 Přestupního řádu tak nyní zní:

Tréninková kompenzace se hradí členskému klubu vždy za období, po které v členském klubu jako hráč působil. Za každý příslušný soutěžní ročník se výše tréninkové kompenzace určí jako podíl částky podle odstavců 1 nebo 2 a počtu všech dnů soutěžního ročníku a následným vynásobením této částky počtem dnů, ve kterých hráč působil v členském klubu v tomto soutěžním ročníku s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé koruny dolů.