8. 12. 2017

Přehled změn Souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR 5. 12. 2017

Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 5. prosince 2017 byl přijat novelizační baliček Souboru předpisů FAČR. Změny se dotkly Přestupního řádu, Evidenčního a registračního řádu, Soutěžního řádu, Disciplinárního řádu, Soutěžního řádu mládeže a žen a Zprostředkovatelského řádu, a to s účinností od 6. 12. 2017. 

1.        Přestupní řád

Věcně nedošlo k žádné změně, bylo pouze přistoupeno k zpřehlednění úpravy týkající se přestupu hráče po konci profesionální smlouvy a možnosti členských klubů uzavřít profesionální smlouvu s hráčem, který působí na základě „školního přestupu“.

[§ 7 odst. 5 písm. b), c), d); § 7 odst. 8; § 7 odst. 9; § 7 odst. 13; §7 odst. 14 písm. d)]

2.       Evidenční a registrační řád

Úprava pouze reflektuje technické změny Přestupního řádu.

[§24 odst. 14; §25 odst. 9; §26 odst. 4 písm. b)]

3.       Soutěžní řád

Došlo k výslovnému zakotvení oprávnění řídících orgánů stanovit v rozpisech soutěží, které povolují opakované střídání, počet utkání, do kterých je hráč vedený na soupisce povinen v jednotlivé části soutěžního ročníku nastoupit v základní sestavě. Tam, kde je povoleno opakované střídání, je totiž obtížné kontrolovat dobu, tedy počet minut odehraných hráčem na soupisce.

[§10 odst. 4 Přílohy č.2]

4.       Disciplinární řád

Byla doplněna možnost udělit disciplinární trest zákazu přestupů a hostování též v případě za neuhrazení sběrných faktur (nikoliv jen v případě neuhrazení tzv. volných přestupů). Dále pak byl upraven disciplinární přečin dopingu a řízení o něm tak, aby lépe prováděl Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, kterou vydává Antidopingový výbor České republiky. V té souvislosti byla zavedena výlučná pravomoc Etické komise projednávat tento disciplinární přečin v prvním stupni.

[§1 odst. 2; § 7 odst. 1 písm. h); §52; §60; §76 odst. 9 písm. a); §76 odst. 15; §120 odst. 8]

5.       Soutěžní řád mládeže a žen

Došlo k úpravě možnosti nastoupení hráčky starší přípravky za starší žákyně tak, že je možný pouze pokud členský klub nemá družstvo mladších žákyň a zároveň ani mladších žáků. Cílem je minimalizovat možnost nastupování hráček kategorie přípravek v soutěži, kde nastupují až o tolik let starší hráčky.

[§35 odst. 1 písm. b)]

6.       Zprostředkovatelský řád

Zavedena byla povinnost pro zprostředkovatele – právnické osoby – vykonávat zprostředkovatelskou činnost výhradně prostřednictvím fyzické osoby, která je oprávněna ze zákona jako člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo jako její prokurista zastupovat tuto právnickou osobu a která je zároveň Registrovaným zprostředkovatelem. Cílem je zamezit tomu, aby tuto Zprostředkovatelskou činnost právnické osoby vykonávaly prostřednictvím osob, které nemají licenci registrovaného zprostředkovatele, a nedocházelo tak k obcházení účelu a smyslu úpravy.

[§11 odst. 9]

Složka dokumentů:

PŘEHLED ZMĚN SOUBORU PŘEDPISŮ SCHVÁLENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM FAČR 5. 12. 2017