6. 2. 2019

Přehled změn Souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR 4. 2. 2019

Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 4. 2. 2019 byly přijaty novely některých předpisů FAČR, a to s účinností od 5. 2. 2019.  

1. Přestupní řád

Novelizace Přestupního řádu zapracovává:

A. Požadavek, aby Sbor rozhodců byl oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši tréninkové kompenzace.

Bylo tak doplněno nové ustanovení § 15 odst. 7:

V rámci své věcné příslušnosti rozhodovat v rozhodčím řízení spory mezi členy FAČR týkající se tréninkové kompenzace je rozhodující orgán Sboru rozhodců oprávněn upravit výši tréninkové kompenzace v případě, že je její výše určená podle odstavců 1 až 5 v konkrétním posuzovaném případě s ohledem na okolnosti zjevně nepřiměřená.

B. Záměr zvýšit spravedlnost systému tréninkové kompenzace, kdy na její úhradu nemá mít nadále nárok takový klub, který s hráčem uzavřel takovou písemnou smlouvu, která obsahuje úpravu odměny pro hráče ve výši dosahující měsíčně alespoň 5.000,- Kč a při tom neobsahuje náležitosti profesionální smlouvy stanovené Přestupním řádem, nebo takové náležitosti splňuje, ale není FAČR evidovaná.

Bylo tak vloženo nové ustanovení § 14 odst. 3 písm. b):

3. Tréninková kompenzace se nehradí:

b) v případech podle odstavce 2 písm. a) nebo b) takovému členskému klubu, který s hráčem uzavřel takovou písemnou smlouvu, která obsahuje úpravu odměny pro hráče ve výši dosahující měsíčně alespoň 5.000,- Kč a při tom neobsahuje náležitosti profesionální smlouvy stanovené tímto řádem, nebo takové náležitosti splňuje, ale není FAČR evidovaná; 

2. Evidenční a registrační řád

Novelizace Evidenčního a registračního řádu zapracovává:

A. Požadavek, aby v případě hostování bylo ve smlouvě o hostování postaveno na jisto, který z klubů je povinen hradit odměnu hráči, případně aby byla registrována rovněž profesionální smlouva mezi hráčem a hostícím klubem pro případ sporu mezi těmito subjekty a byla tak dána bez pochybností příslušnost Sboru rozhodců.

Byla tak vložena nová věta za středníkem ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) a shodně § 26 odst. 4 písm. a) a upraveno bylo též ustanovení § 51 odst. 2:

§ 26 odst. 1 písm. a):

Má-li dojít k hostování profesionálního hráče v hostícím klubu, který je ligovým klubem, postupuje hostící klub v následujících krocích:

a) uzavře s mateřským klubem smlouvu o hostování a vyplní, jakož i podepíše spolu s mateřským klubem a hráčem též formulář, který je k dispozici na Portálu pod názvem „Přestupní lístek“, s tím, že přestupní lístek musí být jednak podepsán za oba členské kluby osobou nebo osobami oprávněnými za tyto kluby jednat a za hráče, který není v plném rozsahu svéprávný, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem a jednak doplněn fotokopií případného soudního rozhodnutí o ustanovení tohoto opatrovníka; pokud smlouva o hostování neobsahuje ustanovení, které stanoví, že povinnosti mateřského klubu vůči hráči přebírá po dobu hostování hostící klub, nebo které jinak upravuje tuto otázku, uzavře hostící klub pro období hostování s hráčem profesionální smlouvu;

§ 26 odst. 4 písm. a):

Má-li dojít k hostování profesionálního hráče v hostícím klubu, který není ligovým klubem, postupuje hostící klub a mateřský klub v následujících krocích:

a) hostící klub uzavře s mateřským klubem smlouvu o hostování a vyplní, jakož i podepíše spolu s mateřským klubem a hráčem též formulář, který je k dispozici na Portálu pod názvem „Přestupní lístek“, s tím, že přestupní lístek musí být jednak podepsán za oba členské kluby osobou nebo osobami oprávněnými za tyto kluby jednat a za hráče, který není v plném rozsahu svéprávný, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem a jednak doplněn fotokopií případného soudního rozhodnutí o ustanovení tohoto opatrovníka; pokud smlouva o hostování neobsahuje ustanovení, které stanoví, že povinnosti mateřského klubu vůči hráči přebírá po dobu hostování hostící klub, nebo které jinak upravuje tuto otázku, uzavře hostící klub pro období hostování s hráčem profesionální smlouvu;

§ 51 odst. 2

Registraci profesionální smlouvy hráče lze provést pouze za předpokladu, že doba účinnosti této smlouvy se nepřekrývá s dobou účinnosti jeho jiné, již evidované profesionální smlouvy, pokud nejde o profesionální smlouvu uzavřenou mezi hráčem a hostícím klubem na dobu hostování hráče v hostícím klubu a tato smlouva je v souladu se smlouvou o hostování.

B. Výslovně skutečnost (v souladu s praxí FIFA), že hráč, který byl vyžádán ze zahraniční asociace jako amatér, může být v rámci FAČR zaregistrován jako profesionál nejdříve s počátkem dalšího přestupního období.

Bylo tak vloženo nové ustanovení § 51 odst. 3 písm. c):

Registraci profesionální smlouvy nelze provést pokud:

c) byla předložena k registraci dříve než s počátkem dalšího bezprostředně nadcházejícího období podle § 7 odst. 3 Přestupního řádu po období podle § 7 odst. 3 Přestupního řádu, v němž hráč přestoupil do členského klubu podle § 27 odst. 7 tohoto řádu. 

3. Disciplinární řád

Novelizace Disciplinární řádu reaguje na úpravu Přestupního řádu pod bodem B výše a obsahuje pouze zrušení ustanovení § 53 odst. 3.

Klub, který nepředloží FAČR k registraci písemnou smlouvu uzavřenou s hráčem, která jinak splňuje náležitosti ligové profesionální smlouvy nebo standardní profesionální smlouvy podle Přestupního řádu, které FAČR přezkoumává podle ustanovení § 60 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu, bude potrestán zákazem přestupů a hostování nebo peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč.

Dokument s přehledem změn najdete v příloze níže nebo na Úřední desce ZDE.

Složka dokumentů:

Přehled změn Souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR 4. 2. 2019