Petr Šustek

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je český právník a vysokoškolský pedagog.

Působí jako odborný asistent na katedře občanského práva a koordinátor Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě UK v Praze. Je členem poradního Kolegia ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo, rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR a zasedá i v dozorčí radě Spojené akreditační komise, o.p.s. V období let 2014–2019 byl rovněž členem Legislativní rady vlády. Ve své akademické práci se zabývá zejména ochranou osobnosti, právní odpovědností a zdravotnickým právem.

Mimo akademickou půdu se věnuje advokacii, mezi oblasti jeho specializace patří zdravotnické právo, smluvní právo, sporová agenda, právo veřejných zakázek, systém veřejného zdravotního pojištění, vyjednávaní a schopnost plánování obchodní strategie se zřetelem na vývoj trhu. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. monografie Informovaný souhlas, učebnice Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část (autor kapitoly Ochrana osobnosti) nebo Občanský zákoník – Komentář, v roce 2016 byla pod jeho vedením autorského kolektivu vydána kniha Zdravotnické právo. Je členem Sboru rozhodců FAČR a členem České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců